FacebookTwitterVKontakteYouTubeПідписатися на RSS
Погоджено на засіданні педагогічної ради школи

від 30.08. 2019 року

протокол №

Затверджую Директор школи ________________ В.М.Маркуш
Введено в дію наказом № о/д від 02.09.2019 року

Освітня програма

Чумалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Чумалівської сільської ради Тячівського району

Закарпатської області

на 2019/2020 навчальний рік

ЗМІСТ

РОЗДІД 1

Призначення школи та засіб її реалізації

РОЗДІЛ 2

Опис «моделі» випускника школи

РОЗДІЛ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

РОЗДІЛ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Пункт І. Загальні засади

Пункт ІІ. Навчальні плани

Пункт ІІІ. Порядок вивчення окремих предметів і реалізація варіативної складової навчального плану.

Пункт ІV. Організація навчання для дітей з особливими освітніми потребами (опп).

Пункт V. Особливості організації освітнього процесу.

Пункт VІ. Викладання годин інваріантної і варіативної складової, що не мають повної кількості годин за семестрами.

Пункт VІІ. Структура робочого навчального року.

РОЗДІЛ 5.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

РОЗДІЛ 6.

Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій.

РОЗДІЛ 7.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 1

Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку сіл Чумальово та Рівне, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо, засобами організації гурткової роботи в школі (Додаток 3);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

· надання широкого спектра додаткових освітніх програм.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентнийуставленні до життя —реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник школи І ступеня:

· свідомо дбає про підтримку, збереження й розвиток власного фізичного здоров’я. має достатні уявлення про свій внутрішній світ, «психічне Я»;

· виявляє знання й достатній рівень володіння рідною мовою;

· має необхідні знання з англійської мови, інформатики;

· уміє спілкуватися, слухати, може відчувати почуття іншої людини, прагне допомагати людям. Уміє робити добро. Хоче й уміє пізнавати себе й інших. Володіє почуттям такту;

· здатна творчо засвоювати знання. Має гнучкий стиль мислення;

· має сформовану потребу саморозвитку, потребу управління власним тілом і емоціями;

· має сформовану адекватну самооцінку. Володіє еталонами стосунків із батьками, ровесниками, бережного ставлення до природи, речей. Позитивно ставиться до власної діяльності;

· має достатньо розвинений художній смак. Розуміє й любить прекрасне.

Випускник школи ІІ ступеня:

· на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;

· має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);

· володіє основами комп’ютерної грамотності;

· має достатні знання з іноземних мов;

· має достатні знання для здобуття подальшої освіти;

· розуміє необхідність турботи про довкілля;

· знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;

· оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;

· дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя;

· готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник школи ІІІ ступеня:

· має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;

· володіє іноземною мовою на базовому рівні;

· має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);

· має міцну нервову систему. Дбає про збереження власного здоров’я, має чіткі уявлення про свій внутрішній світ, «психічне Я»;

· знає і поважає культуру України та інших народів;

· знає основи системи правоохоронної системи, конституційного ладу України, має початкові знання з цивільного, сімейного, трудового, кримінального права;

· поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;

· дотримується правил культури поведінки і спілкування;

· прагне духовного і соціального добробуту;

· має розвинену здатність адаптуватися до умов, що змінюються, ініціативна, творча.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє. Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі села, району.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

І. Загальні засади

Тип навчального закладу – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Мова навчання – українська мова

Змінність навчання – одна зміна

Кількість педагогічних працівників – 28; з них – 8 учителів-методистів; 12 старших учителів Мережа класів, учнів

Мережа класів, учнів

Клас К-сть класів К-сть учнів Примітка
1 клас 2 34
2 клас 1 21
3клас 1 24
4 клас 1 19
Разом 1-4 5 98
5 клас 1 14
6 клас 1 19
7 клас 1 16
8 клас 1 18
9 клас 1 18
Разом 5-9 5 85
10 клас 1 13
11 клас 1 14
Разом 10-11 2 27
Разом 1-11 11 210

ІІ. Навчальні плани

Робочий навчальний план складено на основі Типових освітніх програм:

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність, вивчення яких будуть подані в рамках навчальних планів.

Для 1-го класу програма складена на основі Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом Р.Б.Шияна, відповідно державного стандарту початкової освіти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 21 лютого 2018 року №87, наказом МОН України від 21 березня 2018 року №268.

Робочий навчальний план для учнів початкової школи 1 клас
Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1
Інваріантний складник
Мови і літератури (мовно-літературний компонент) Українська мова 5
Іноземна мова (англійська) 2+1
Математика Математика 3
Природознавство Природознавство -
Суспільствознавтво Я у світі -
Я досліджую світ 7
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання -
Інформатика -
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я -
Фізична культура 3
Усього 19+1+3
Варіативний складник
На вивчення предметів інваріантної складової 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23

Години передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Директор школи В.M. Маркуш

Для 2-го класу програма складена на основі Типової освітньої програми початкової освіти цикл І (1-2 класи) (автор Савченко), відповідно до державного стандарту початкової освіти затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 21 лютого 2018 року №87, наказом МОН України від 21 березня 2018 року №268.

Робочий навчальний план для учнів початкової школи 2 клас

Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
2
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова 7
Іншомовна Англійська мова 3
Математика Математика 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоровязбережувальна галузі) Я досліджую світ 3
Технологічна Технології 1
Інформатична Інформатика 1+1
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 21+1+3
Варіативний складник 1 З них:
Для вивчення предметів освітніх галузей 1
Гранично допустиметижневе навантаження на учня 22
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету 25

Директор школи В.М.Маркуш

Для учнів 3-4 класів програма складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, наказ МОН України від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» для учнів 3-4 класів (таблиця 1);

Робочий навчальний план для учнів початкової школи 3-4 класи

Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
3 4
Мови і літератури (мовно-літературний компонент) Українська мова 7 7
Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавтво Я у світі 1 1
Я досліджую світ - -
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1
Фізична культура 3 3
Усього Варіативний складник З них: 21+1+3 21+1+3
2 2
Для вивчення предметів інваріантної складової 1 1
Курс за вибором фінансова грамотність 1 1
Разом варіативний складник 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26

Години передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Директор школи В.M. Маркуш

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов. (Таблиця 10).

Робочий навчальний план для учнів основної школи 5-9 класи

Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантний складник 5 6 7 8 9
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство*** Історія України 1+1 1 1 1,5+0,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво * Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Всього інваріантного складника 25,5+3+1 27,5+3 29+3 29,5+ 0,5+3 31+3
Варіативний складник
На вивчення предметів інваріативної складової 1 0,5
Курси за вибором
Християнська етика в українській культурі 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5
Етика 1 1 - - -
Фінансова грамотність 1 1 1 1
Факультативні курси
Біологія - - - 0,5 -
Зарубіжна література - - 1 1 -
Математика - 1 - 0,5
Українська мова - - 0,5 - -
Разом варіативний складник 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

Директор школи В.М.Маркуш

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10-11 класу.

Робочий навчальний план для учнів старшої школи 10-11 класи (профільний предмет української мова і література)

Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантний складовик 10 11
Українська мова 2+2 2+2
Українська література 2+2 2+2
Іноземна мова (англійська) 2 2
Зарубіжна література 1+1 1+1
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: правознавство екологічна Людина і світ 2
-
-
Алгебра 2 2+1
Геометрія 1 1
Астрономія - 1
Біологія + екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика 3 3
Хімія 1,5 2
Технології 1 2
Інформатика 2 1
Фізична культура* 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Всього інваріантної складової 27+3+5 26+3+6
Варіативний складник 8 9
Години на вивчення інваріантного складника 5 6
Курси за вибором
Етика. Етикет 1 1
Факультативні курси
Інформатика 1 1
Біологія - 1
Фізика 1 -
Гранично допустиме навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

*Години передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Директор школи В.М.Маркуш

ІІІ. Порядок вивчення окремих предметів і реалізація варіативної складової навчального плану.

З урахуванням сучасних пріоритетних завдань початкової школи, з метою кращого оволодіння мовними, математичними знаннями, уміннями, навичками з варіативної складової навчального плану освітньої програми школи загальної середньої освіти І ступеня відведено по 1 годині на індивідуальні консультації та групові заняття : з української мови у 1-4 класах, з математики у 2-4 класах.

Варіативна складова навчального плану освітньої програми загальної середньої освіти школи ІІ ступеня розподілена таким чином, де враховано освітні потреби і індивідуальні інтереси учнів, допрофільну підготовку.

Зокрема, введено курс за вибором „Етика” в 5-6 класах.

У зв’язку із вивченням предмета в 5 класі „Історія України” та полегшення адаптації учнів, відведено в інваріантну складову навчального плану за рахунок варіативної складової 1 год. на вивчення історії для підсилення.

У 6 класі відведено на факультативні курси з зарубіжної літератури – 1 година, історії України - 1 година.

У 7 класі на факультативне вивчення предметів варіативної складової виділено: біологія – 0,5 год., історія – 1 год., німецька мова – 1 год. З метою до профільної підготовки: у 8 класі з варіативної складової виділено на факультативне заняття з української мови – 0,5 год., англійської мови – 0,5 год., біології – 0,5 год., математики – 0,5 год., німецької мови – 0,5 год. У 9 класі на факультативне вивчення відведено: з англійської мови – 0,5 год., української мови – 0,5 год., математики – 0,5 год.

З метою сприяння духовному самовизначенню учнів введено курс за вибором „Християнська етика” у 5-9 класах по 0,5 год.

Варіативну складову навчального плану освітньої програми школи загальної середньої освіти ІІІ ступеня використано з урахуванням профільної підготовки, освітніх потреб учнів та підготовки до ЗНО.

В 10 класі для вивчення профільних предметів української мови і літератури виділено з варіативної складової до інваріантної по 2 години на тиждень. З метою викладання навчальної програми із зарубіжної літератури виділено 1 годину із варіативної складової у інваріантну.

Враховуючи вікові особливості школярів 10 класу введено курс за вибором «Етика та етикет» – 1 година на тиждень за рахунок варіативної частини.

Відведено на вивчення факультативних курсів в 10 класі з історії України 1 година, англійської мови – 1 година.

Варіативна складова в 11 класі реалізована слідуючим чином: по 0,5 год. відведено на підсилення предметів – історія України, людина і світ, астрономія, екологія. Враховуючи освітні потреби учнів на факультативні вивчення з інформатики відведено – 1 година, з історії України – 0,5годин, біології – 1 година, української мови – 0,5 годин.

ІV. Організація навчання для дітей з особливими освітніми потребами (ОПП)

На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588), листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 18.05.2012 року № 1/9 – 384, «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» від 25.09.2012 року № 1/9-675, витягів з протоколів інклюзивно-ресурсноого центру, заяв батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві в закладі створено 3 класи з інклюзивним навчанням де навчаються 4 учнів з особливими освітніми потребами.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені умови для:

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладу дітей з ООП; забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; облаштування кабінетів психологічного розвантаження і проведення корекційно-розвиткових занять.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітньому навчальному закладі на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Освітній процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами організований в інклюзивних класах:

· 2 клас (1 учениця, Стойка І.);

· 3 клас (1 учень, Коваленко В.);

· 7 клас (2 учнів, Паканич А., Паканич Д.).

Згідно висновків районного ресурсно-інклюзивного центру, для учнів з ОПП складено індивідуальні навчальні плани: для 2 класу (Стойка І.) за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з ООП (додаток. Таблиця 10), 3 класу (Коваленка В.) за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з ООП (додаток. Таблиця 11) Наказ МОН України №693 (25.06.2018 року). Для учнів 7-го класу за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з ООП наказ МОН від 12.06.2018 року №627 (Додаток Таблиця 18).

Навчальний план учениці 2-го класу з ООП Стойки Ірини (затримки психічного розвитку) Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин
Мовно-літературна Українська мова 4
Українська література 3
Іноземна мова (англ..) 2+1
Математична Математика 4
Природнича Я досліджую світ 3
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатична Інформатика 1
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 20+1+3
На вивчення предметів інваріантної складової 1
Корекційно-розвиткові заняття Корекція мисленнєвої діяльності 3
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 20+1+3

Директор школи В.М.Маркуш

Навчальний план учня 3 класу з ООП (затримки психічного розвитку) Чумалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин
Мовно-літературна Українська мова 7
Математична Математика 4
Природнича Природознавство 2
Громадянсько-історична Я у світі 1
Соціальна і здоров'язбережувальна Основи здоров'я 1
Технологічна Трудове навчання 1
Інформатика 1
Мистецька Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Фізкультурна Фізична культура 3
Усього 22
Корекційно-розвиткові заняття 4
Додатковий час на факультативи, курси за вибором, індивідуальні консультації Фінансова грамотність 1
Індивідуальні заняття і консультації з математики 1
Індивідуальні заняття і консультації з української мови 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 25+3

Директор школи В.М.Маркуш

Навчальний план учнів 7 класу з ООП (з інтелектуальними порушеннями)

на 2019-2020 навчальний рік
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин
Мови і літератури Українська мова 3
Українська література 2
Іноземна мова (англ..) -
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 1
Фізика в побуті 2
Хімія в побуті 2
Географія 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Технології Трудове навчання 6
Інформатика 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1
Фізична культура 2
Суспільствознавтво Історія України 2
Усього 29
Корекційно-розвиткові заняття Корекція пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери 2
Курс за вибором Фінансова грамотність 1
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 30

Директор школи В.М.Маркуш

V. Особливості організації освітнього процесу

Згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України, поділено на групи класи з вивчення предметів:

Класи Група №1 к-сть учнів Група №2 к-сть учнів Предмети, додаткові години
2 10 11 Інформатика 1 год.
3 12 12 Інформатика 1 год.
4 10 9 Інформатика 1 год.
6 10 9 Інформатика 1 год.
7 8 8 Інформатика 1 год.
8 9 9 Інформатика 2 год. Спец. мед. група – 2 год.
9 9 9 Інформатика 2 год.
10 Хлопці- Дівчата- ЗВ 1,5 год.
11 Хлопці- Дівчата- ЗВ 1,5 год. .

Збільшено, в зв’язку з поділом, години інваріантної складової навчального плану.

Для забезпечення заняттями з фізичної культури всіх учнів школи з 01.09.2019 року створено спеціальну медичну групу з учнів, які через певні вади в здоров’ї звільнені від основних уроків фізкультури. Відведено додатково 2 години на заняття у спеціальній медичній групі в основній школі.

VI. Викладання годин інваріантної і варіативної складових, що не мають повної кількості годин за семестрами

Розподіл годин інваріантної складової для вивчення по семестрах

Клас Предмет І семестр ІІ семестр
5 Українська мова 4 3
6 Українська мова 3 4
7 Українська мова 2 3
Хімія 2 1
9 Історія України 2 1
Географія 1 2
10 Захист Вітчизни 1 2
Історія України 2 1
Географія 2 1
Хімія 1 2
11 Історія України 1 2
Захист Вітчизни 2 1

Розподіл годин для вивчення варіативної складової по семестрах

Клас Предмет І семестр ІІ семестр
5 Християнська етика - 1
6 Християнська етика 1 -
7 Українська мова - 1
Християнська етика 1 -
8 Християнська етика - 1
Біологія 1 -
9 Християнська етика 1 -
Математика - 1

VII. Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

Структура навчального року:

Затвердити структуру 2019 – 2020 навчального року для освітнього закладу:

Навчальні заняття організовуються за семестрами :

І семестр:

з 02 вересня по 27 грудня 2019 року

Осінні канікули з 26 жовтня по 03 листопада 2019 року.

Зимові канікули з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року.

ІІ семестр:

з 13 січня по 29 травня 2020 року

Весняні канікули: з 28 березня 2020 року по 05 квітня 2020 року.

3. Державні святкові і вихідні дні згідно чинного законодавства.

4. Навчальний рік завершити з урахуванням проведення державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи.

Розклад уроків:

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 10.00 – 10.45
  4. 11.05 – 11.50
  5. 12.00 – 12.45
  6. 12.55 – 13.40
  7. 13.45 – 14.30
  8. 14.45 – 15.20

Тривалість уроків у 1 класі – 35 хв., 2-4 класах – 40 хв., 5-11 класах – 45 хв.

Розділ 5.

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додаток 1,2).

Розділ 6.

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Необхідною умовою формування компетентностей на думку педколективу школи є діяльнісна,тобто спрямованість навчання, яке передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.

Формуванню ключових компетентностей буде сприяти встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основними формами організації освітнього процесу у гімназії є різні типи уроків:

· формування компетентностей;

· розвитку компетентностей;

· перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

· корекції основних компетентностей;

· комбінований урок, та ін..

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться лекційні та навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму, особливо у старшій школі.

Практичне заняття, експериментальні завдання, оглядова конференція, оглядова екскурсія – передбачають обговорення ключових положень вивченого матеріалу, реалізовують міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу,припускають цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів.

Освітній процес в гімназії базується на нових підходах до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між гімназистами та вчителями. Професійна свобода вчителя гімназії покладає на його плечі відповідальність, яка передбачає, зокрема, добір методів навчання відповідно до освіт­ніх потреб різних учнів та фокусування на розвитку компетент­ностей для життя, вміння працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями та природно інтегрувати їх в освітній процес, а також налагоджува­ти комунікацію з батьками. Зміна фокусу навчання у бік практики, інтерактивності та функ­ціональності покладає відповідальність і на учнів, які, вільно ви­словлюючи свою позицію на уроці, вирішуючи пізнавальні завдан­ня, співпрацюючи з однокласниками в команді, дбають за резуль­тат (не тільки за оцінку) у процесі навчання.

Розділ 7.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Адміністрація та педколектив школи, як наслідок успішної реалізації освітньої програми, мають наступні очікувані результати:

· якісний рівень навчальних досягнень учнів;

· позитивний імідж навчального закладу;

· впроваджена система компетентнісного навчання;

· в учнів сформовані ключові життєві компетентності;

· висока життєва адаптивна компетентність учнів.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у гімназії складається з наступних компонентів:

· кадрове забезпечення освітньої діяльності;

· навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

· матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

· якість проведення навчальних занять;

· моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти у гімназії є:

· оновлення методичної бази освітньої діяльності;

· контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

· моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

· створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Особистісне спрямування освіти у гімназії зумовлює необхідність інтегровано оцінювати її якість в єдності індивідуальних характеристик особистості, педагогічних показників організації освітнього середовища і соціальних параметрів функціонування освітньої системи. За характером впливу на якість шкільної освіти у гімназії можуть використовуватися такі показники для її оцінювання:

– результативності (рівень навченості, вихованості, соціальної зрілості,спортивні досягнення);

– ефективності (економічна або соціальна, прийняття рішень, збереження здоров’я, рівень правопорушень);

– доцільності (досягнення поставлених цілей, упровадження засобів, психологічний супровід);

– оптимальності (сформованість цілісної системи освіти);

– розвитку (динаміка змін, креативність);

– забезпечення (ресурси, комп’ютеризація, матеріально-технічна база);

– потенційних можливостей (кадровий склад, підвищення кваліфікації).

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей школярів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

– організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

– окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

– предмети за вибором;

– роботу в проектах;

– позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підпрємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.
Кiлькiсть переглядiв: 52

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.